Trajnimi për menagjementin, mësimdhënësit, studentët dhe administratën u mbajt në Tiranë, Shqipëri më 11-13 qershor, 2018

17/06/2018

Në kuadër të projektit Erasmus +, QAinAL, u mbajtën trajnime për menagjmentin, mësimdhënësit, studentët dhe administratën, në Universitetin Polis në Tiranë, gjatë 11-13 qershor 2018.


Tema e ditës së parë ishte "Adaptimi i stileve dhe teknikave të menaxhimit, mësimdhënies dhe të nxënit në një mjedis në ndryshim" dhe grupi i synuar ishin stafi menaxhues dhe mësimdhënësit.
Fjalim përshëndetëse dha Prof. Dr. Besnik Aliaj, rektor i Universitetit Polis, si nga grant-mbajtësi i projektit, Prof. Mag. Dr Peter Eckl.
Prezantimit vijuese u dhanë:
- Kontrolli në Arsimin e Lartë, nga Prof. Mariana Mocanu nga Universiteti Politeknik në Bukuresht
- Sigurimi i Cilësisë në PLUS, nga Prof. Dr. Peter Eckl nga Universiteti Paris Lodron i Salzburgut
- Sigurimi i Cilësisë në UG, nga Prof. Dr. Agostino Massa, nga Universiteti i Gjenovës.
Gjatë sesionit të pasdites u mbajt një punëtori për "Menaxhimin e universiteteve në kohë ndryshimi", e cila u moderua nga Luljeta Aliu, nga WUS Kosova. Dita e parë u mbyll me diskutim dhe një sesion përfundimtar.

Tema e ditës së dytë ishte "Shpërndarja e shërbimeve mbështetëse dhe roli i mbështetjes dhe stafit administrativ", ndërsa grupi i synuar ishte stafi administrativ. Gjatë ditës u prezantuan prezantimet e mëposhtme:
- Përvoja e Universitetit të Parisit Lodron të Salzburgut, nga Prof. Dr. Peter Eckl
- Përvojë nga Universiteti i Gjenovës, nga Prof. Dr. Agostino Massa
- Kontrolli i instrumenteve në SC në Arsimin e Lartë, nga Prof. Dr. Mariana Mocanu.
Për më tepër, institucionet partnere të arsimit të lartë (Universiteti Epoka, Universiteti Europian i Tiranës, Marin Barleti Unievrsity, Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë, Universiteti Polis dhe Kolegji Pjeter Budi) prezantuan "Përvojat në ofrimin e shërbimeve mbështetëse dhe rolin e mbështetjes dhe stafit administrativ ". Gjatë ditës u mbajt një punëtori me teme "Si të ofrojmë me sukses shërbime mbështetëse", e moderuar nga WUS Kosova. Dita u mbyll me rekomandime nga partnerët ndërkombëtarë. Për më tepër, takimi i konsorciumit u mbajt pas trajnimit.

Objektivat e ditës së tretë ishin studentët, me temën "Nxitjen e motivimit të nxënësve, vetë-reflektimin dhe angazhimin në procesin e të mësuarit". Dita filloi me seminarin mbi "Çfarë mund të përmirësohet për të rritur motivimin, reflektimin dhe angazhimin e nxënësve në procesin mësimor" i cili u moderua nga Universiteti Paris Lodron dhe WUS Kosova.

Gjatë ditës u prezantuan prezantimet e mëposhtme:
- Motivimi i studentëve në procesin mësimor, nga Costin Chiru, nga Universiteti Politechnica i Bukureshtit
- Roli i Unionit të Studentëve Kombëtar në rritjen e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e sigurimit të cilësisë në IAL - Studimi i rastit Projekti TEMPUS SIHEKSU nr 544357, nga Luljeta Aliu, nga WUS Kosova
Përveç kësaj, institucionet e mëposhtme paraqitën përvojat e tyre në rritjen e motivimit, vetë-reflektimit dhe angazhimit të nxënësve në procesin e të mësuarit:
- Universiteti Epoka
- Universiteti Europian i Tiranës
- Universiteti Marin Barleti
- Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë
- Universiteti Polis
- Kolegji Pjeter Budi
Trajnimi u mbyll me një sesion përmbledhës.