Puntoria e katërt për sigurimin e cilësisë dhe përgaditjen e suksesshme të raportit të vetëvlerësimit e mbajtur në Universitetin Epoka

26/02/2018

Puntoria e katërt për sigurimin e cilësisë dhe përgaditjen e suksesshme të raportit të vetëvlerësimit, u mbajt më 23 shkurt, 2018, në kuadër të projektit të Erasmus+, QAinAL.

Gjatë puntorisë, u mbajtën prezentimet si vijojnë:

  • Përgatitja e suksesshme e Raporteve të Vetë-Vlerësimit në kontekst të përafrimit të ESG dhe kërkesave kombëtare për sigurimin e brendshëm të cilësisë – Prezentim nga WUS Kosova
  • Përgatitja e Raporteve të Vetë-Vlerësimit në lidhje me akreditimin në nivel institucional dhe programor: Përvojat, sfidat dhe mësimet e nxjerra
    Prezantimi nga Universiteti EPOKA
    Prezantimi nga Universiteti Europian i Tiranës
  • Përgatitja e Raporteve të Vetë-Vlerësimit në lidhje me akreditimin në nivel institucional dhe programor: Përvojat, sfidat dhe mësimet e nxjerra

Prezantimi nga Universiteti Marin Barleti

Prezantim nga Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë

Prezantimi nga Universiteti POLIS

Për më shumë në këtë puntori morën pjesë përfaqësues nga WUS Kosova si dhe nga institucionet partnere të arsimit të lartë (IAL) në Shqipëri (Universiteti “EPOKA”, Universiteti Europian i Tiranës, Universiteti Marin Barleti, Universiteti i New York-ut në Tiranë dhe Universiteti POLIS).