Puntoria e pestë për finalizimin e planeve akcionale dhe zhvillimin e planprogramit u mbajt më 30 mars 2018

03/04/2018

Në kuadër të projektit QAinAL, punëtoria e pestë për finalizimin e planeve akcionale dhe zhvillimin e planprogramit u mbajt më 30 mars 2018 në Universitetin Europian të Tiranës.

Gjatë punëtorisë u prezantuan prezantimet e mëposhtme:
• "Finalizimi i Planeve të Veprimit dhe Zhvillimi i Syllabusit", Prezantimi nga WUS Kosova
• "Finalizimi i Planeve të Veprimit dhe Zhvillimi i Syllabusit", Prezantimi nga Universiteti EPOKA
• "Finalizimi i Planeve të Veprimit dhe Zhvillimi i Syllabusit", Prezantim nga Universiteti Marin Barleti
• "Finalizimi i Planeve të Veprimit dhe Zhvillimi i Syllabusit", Prezantim nga Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë
• "Finalizimi i Planeve të Veprimit dhe Zhvillimi i Syllabusit", Prezantimi nga Universiteti POLIS

Pas prezantimeve, u mbajt një sesion permbyllës i punëtorisë. Për më tepër, në puntori prezent ishin përfaqësues të WUS Kosova, përfaqësues të kolegjit "Pjeter Budi", përfaqësues të institucioneve partnere te arsimit te larte: Universiteti Europian i Tiranës, Universiteti EPOKA, Universiteti Marin Barleti, Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë dhe Universiteti POLIS.