Dokumente

1_1 Takimi fillestar _Prezentimet dhe  dokumentet_29 Shkurt -1 Mars, 2016

1_2 Pyetsori

1_5 Raporti i Sigurimit te Cilesise ne institucionet private te Arsimit te Larte ne Shqiperi dhe Kosove

1_6 Vizite Studimore ne Universitetin Politeknik ne Bukuresht_Dokumente_1-3 Qershor 2016

2_1 Themelimi / Mbeshtetja e zyrave te SC

2_2 Raporti per "Quality Assurance, Qualifications Frameworks and Recognition" - studimi i kryer me institucionet private te Arsimit te Larte ne Shqiperi dhe Kosove

2_3 Materialet e vizites studimore ne Universitetin e Salzburgut_28-30 Shtator, 2016 

2_4 Pershkrimi i puneve per zyrtaret e Sigurimit te Cilesise

2_5 Tryeza e rrumbullaket e mbajtur ne Tirane, Shqiperi, 23-24 Mars, 2017

2_6 Mbeshtetje e vazhdueshme per Zyren e SC - Puntoria e pare per Sigurimin e cilesise ne Hulumtim

2_7 Trajnimi i pare i targetuar per zyretaret e cilesise, Salzburg, Dhjetor 2016

2_7 Trajnimi i dyte per zyretaret e cilesise, Bukuresht, Nentor 2017

3_1 Identifikimi i paisjeve te nevojshme

3_2 Pergaditja e procedurave te tenderit

4.1.2.3 Trajnimi për stafin menaxhues, akademik & administrative dhe për studentët e IPAL-ve në Tiranë, Shqipëri 13-15 Shkurt, 2017

5_6 Zhvillimi i planit të veprimit për sigurimin e cilësisë

Plani final per sigurimin e cilesise

Plani final i shperndarjes 

Takimi i konzorciumit, 29-30 Maj 2017

PP 8: Menaxhimi i Projektit (MNGT)